1. כללי
אתר האינטרנט www.tzorashop.com שפותח ומופעל ע"י חברת צרעה שופ – ריהוט משרדי בע"מ, משמש כחנות מקוונת, לרכישת

מוצרים לציבור הגולשים באינטרנט בישראל (להלן: "החנות").
בכל מקום בתקנון זה, בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר, ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר.
מאחר ותקנון זה מהווה הסכם מחייב בינך לבין הנהלת החנות, הנך מתבקש לקרוא את התקנון במלואו ובעיון.
רכישת המוצרים השונים על ידך בחנות, תהווה הסכמה מצדך, לכל התנאים לביצוע העסקה הכלולים בתקנון.
אם אינך מסכים לתנאים אלה, הנך מתבקש להימנע מביצוע רכישות בחנות.

2. רכישה בחנות
כל אדם שהוא תושב מדינת ישראל, שמלאו לו 18 שנים ומעלה ביום ביצוע ההזמנה, זכאי לבצע הזמנה בחנות.
הקנייה באמצעות החנות כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל אדם המבצע הזמנה מצהיר כי הוא קרא והבין את תקנון החנות,
וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או החנות ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הנוגעות
בהפרת ההתחייבות הקבועות בתקנון זה.
מכירת מוצר כלשהו שהוזמן על ידך באינטרנט, תותנה בכך שהמוצר שהוזמן קיים במלאי, בכך שבבעלותך כרטיס אשראי תקף,
ובכך שקיים אישור לביצוע העסקה באמצעות חברת כרטיסי האשראי שהנפיקה את הכרטיס.
המכירה אף עשויה להיות מותנית בקבלת פרטים ומסמכים נוספים מצדך, ולצורך כך נציג מכירות מטעם החברה עשוי ליצור אתך קשר טלפוני. במידה ולא התקבל אישור לביצוע העסקה בכרטיס האשראי, או שהמוצרים שהוזמנו אינם קיימים במלאי, הנהלת החנות לא תהיה חייבת
לספק את המוצרים שהזמנת.
במקרה כזה תשלח אליך הודעה מתאימה בדואר אלקטרוני, והנהלת החנות תזכה את כרטיס האשראי שלך.
אם חויבת בטעות, נבקשך להודיע על כך מידית להנהלת החנות, אשר תדאג לזיכוי מתאים.


3. הזמנת מוצרים באמצעות שרת מאובטח
כדי להזמין מוצרים, יש למלא את הפרטים הבאים בתהליך ההזמנה: פרטי המזמין (כולל שם פרטי ומשפחה, מספר טלפון, כתובת מגורים,
מספר ת"ז, כתובת מייל), כתובת למשלוח החבילה, צורת המשלוח המועדפת, ופרטי כרטיס האשראי.
תשומת לבך מופנית לכך שהגשת פרטים כוזבים, הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
לאחר ביצוע ההזמנה, ישלח אליך בדואר אלקטרוני, אישור על קליטת ההזמנה, הכולל את כל פרטיה.
אישור זה מעיד רק על כך שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת, ואינו מחייב את החנות לספק לך את המוצרים שהזמנת.
לאחר שהנהלת החנות תוודא חיוב האשראי, שהמוצרים שהזמנת קיימים במלאי ושיש בידיה את מלוא המידע הנדרש מבחינתה לבצע את העסקה, המוצרים יארזו וישלחו אליך.
במידה ולא קיבלת אישור על ביצוע הזמנה תוך 24 שעות מביצועה, יש להניח כי חלה תקלה.
במקרה זה מומלץ שתפנה אלינו.

 

4. הזמנות שגויות
אם בעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטים שגויים, הנהלת החנות לא יכולה להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך.
במקרה שהמוצרים יוחזרו לחנות בגלל פרטים מוטעים שנמסרו על ידך, תחויב בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח.
לכן, אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

5. פרטיות
הפרטים שמסרת בעת ההזמנה, יישמרו במאגר המידע המאובטח של חברת צרעה שופ.
ידוע לך, כי לא קיימת לך חובה בדין למסור את הפרטים ומסירת הפרטים נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך.
צרעה שופ מתחייבת לא להעביר את פרטיך האישיים לגורמים אחרים, שאינם קשורים בחברה שהיא בעלת החנות למעט לצורך קיום התחייבויותיה של החנות כלפיך, כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים ו/או במוצרים המוצעים על-ידי החנות, לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר ובכלל זאת בכדי לספק לך תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות, כדי לטפל בתקלות באתר ו/או בשירותים ובמוצרים הניתנים במסגרתו.
בנוסף, יתכן ויעשה שימוש בפרטים שמסרת לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים.

המידע שאתה מוסר לנו נשמר אצל ספקי מחשוב ענן וספקי שירות העשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל.

מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו, נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות ניתוח נתונים) ואף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע מחוץ לגבולות ישראל. 
במקרה כזה, הנתונים לא יכללו כל מידע אישי ולא ניתן יהיה לזהותך.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, צרעה שופ לא תעביר לצדדים שלישיים פרטים אודותיך או את המידע שנאסף אודותיך בקשר להזמנות שביצעת ו/או למוצרים שרכשת ו/או בגין כל שימוש אחר באתר, בלא הסכמתך, אלא במקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרשנה לעשות כן על פי צו שיפוטי
או לפי דין; (ב) אם תקבלנה התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדן בגין פעולות שבוצעו על ידיך וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה
או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין צרעה שופ; (ג) אם צרעה שופ תארגן את פעילותיה במסגרת גוף אחר - אזי תהיה זכאית להעביר
לגוף האחר את המידע, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיף זה; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל צרעה שופ
כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; לא תהיה לך כל טענה או דרישה כלפי צרעה שופ ו/או מטעמן בקשר למסירת הפרטים כאמור.
צרעה שופ נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע אודותיך, וכל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן.
עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, צרעה שופ לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה על ידי אדם כלשהו.
הנך רשאי בכל עת לפנות לצרעה שופ בבקשה לעיין, לתקן או להסיר מהמאגר כל מידע שנאגר אודותיך, באמצעות פניה בכתב לכתובת: tzorashop@g-il.com ובכפוף למסירת פרטים מזהים שתבקש צרעה שופ.

6. אספקת המוצרים
אספקת המוצרים שהזמנת, תתבצע בהתאם לצורת המשלוח שבחרת במהלך ביצוע ההזמנה.
זמן אספקת המוצרים יחושב על פי ימי העסקים ראשון - חמישי, ולא יכלול את הימים שישי, שבת, ערבי חג וחג.
הנהלת החנות לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים, כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה - כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות או השבתות בשירותי הדואר, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, הנהלת החנות תהיה רשאית להעמיד לרשותך את המוצרים במקום סמוך, אשר יתואם עמך מראש.
דמי המשלוח המפורטים באתר, אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל.
הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות, ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית.
במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל, הנהלת החנות תהיה רשאית לגבות ממך תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
ככל שצוין באתר כי המשלוח של המוצרים יעשה באמצעות חברת שליחויות, חברת השליחויות תתאם אתך ישירות את מועד הגעתה.
אתה או אדם מבוגר אחר מטעמך, תהיו מחויבים להימצא במועד אספקת המוצרים, במען שנקבע לקבלתם, להציג את מסמכים המאמתים את הפרטים שנמסרו על ידך באתר, ולאשר בכתב את קבלת המשלוח.
יודגש שמאחר ולהנהלת החנות אין שליטה כלשהי על חברת השליחויות, היא אינה יכולה להיות אחראית לכל איחור בהגעה או כל תקלה אחרת הקשורה בהגעת המוצרים אליך במועד שנקבע לכך.
לפיכך, אתה פוטר מראש את החברה מכל אחריות בעניין זה, וכל טענה שתהיה לך בעניין זה תופנה על ידך, אך ורק נגד חברת השליחויות.
בדרך כלל, משלוח באמצעות חברת השליחויות יעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, המוצרים עשויים להיות מסופקים לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב. במקרה כזה, תימסר לך על כך הודעה.
המחירים של המוצרים כפי שהם מופיעים באתר, אינם כוללים דמי טיפול, אריזה ומשלוח.
עלות זו תוסף בסוף ההזמנה, ותצוין בסעיף נפרד.
במקרה של מכירה בתשלומים, הנהלת החנות רשאית לגבות ממך את כל דמי הטיפול, האריזה והמשלוח במועד החיוב הראשון.

7. מחירים
המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות, לעדכן את מחירי המוצרים בחנות מעת לעת.
המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה, הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה.
לתשומת ליבך: למרות שהנהלת החנות מקפידה לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה זה הנהלת החנות תפנה אליך לאחר ביצוע ההזמנה, תודיע לך מהו המחיר הנכון של המוצר, ותאפשר לך לאשר כי הנך מבקש לרוכשו במחיר הנכון. במידה ולא תאשר זאת בתוך שלושה ימים - או במידה ותסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון - הנהלת החנות לא תהיה חייבת לספקו, ובמקרה זה לא תהיינה לך טענות כלשהן כלפי הנהלת החנות.
החברה תציע מחירים, תנאי תשלום, מבצעים והטבות ייחודיים לכל ערוץ מכירה, וללקוח לא תהיה כל טרוניה על שונות זו.

 

8. תנאי תשלום
הנהלת החנות תגבה את התמורה בגין המוצרים שהזמנת, בתוספת דמי טיפול האריזה והמשלוח, באמצעות כרטיס האשראי שמסרת.
כרטיס האשראי יחויב בתשלום אחד, במועד החיוב החודשי הקרוב או במספר תשלומים (כפי שצוין על - ידך במועד ההזמנה), שאז התשלום הראשון יגבה במועד החיוב הקרוב.
החיוב בפירוט החיובים בדו"ח החודשי של כרטיס האשראי שלך, יופיע תחת השם: "צרעה שופ – ריהוט משרדי בע"מ".
אם ברצונך לשנות את פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים, יתבצע השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי.
בגין פעולה זו תחויב, בנוסף לכל עמלה נוספת שיכול שתיגבה על ידי חברת האשראי, בעמלה בגובה 2% (שני אחוזים) מסכום העסקה הכולל.

 

9. ביטול עסקה והחזרת מוצרים שאינם פגומים
הלקוח רשאי להחזיר את המוצרים שרכש עד 14 ימים מיום קבלתם, וזאת בהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של החברה.
כמו כן, לא תתאפשר החזרת מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן.
כדי להחזיר את המוצרים, יש לשלוח אימייל ל- tzorashop@g-il.com ובו תאריך הרכישה, מספר ההזמנה וסיבת ההחזרה.
בתגובה אנו ניצור איתך קשר טלפוני. לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם, בניכוי דמי טיפול ומשלוח, ודמי ביטול עסקה
בשיעור של 5% מהסכום הכולל של המוצרים המוחזרים, עד לתקרה של 100 ש"ח.
בעסקה בכרטיס אשראי, תחויב בעמלת סליקה בגובה 2% מסכום העסקה הכולל.

10. מוצרים פגומים ואחריות
מוצרים פגומים יוחלפו במוצרים דומים. באם אין במלאי החנות מוצר זהה, יושב לך כל כספך.
להסרת ספק, במקרה שרכשת מוצרים פגומים זכותך היחידה היא להחליפם או לקבל את כספך בחזרה, כפי שמפורט לעיל.
במקרה של מוצר פגום, אין להשתמש בו ויש לשלוח אימייל ל- tzorashop@g-il.com ובו ציון תאריך הרכישה, מספר ההזמנה ותיאור הבעיה.

11. אחריות
הנהלת החנות לא תישא באחריות כלשהי לנזק שייגרם לך, בשל איחורים באספקה או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו היו פגומים.
במקרה של מוצר פגום, יחול האמור בסעיף 10 [מוצרים פגומים ואחריות] לעיל.
השירות בחנות המקוונת ניתן כמות שהוא (AS IS). אתה מוותר בזאת מראש על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת החנות בגין תכונות השירות, מגבלותיו או התאמתו לצורכך ודרישותיך.
הנהלת החנות אינה מתחייבת, ששימוש באתר החנות המקוונת לא יופרע ו/או כי הגלישה באתר תתנהל כסדרה בלא הפסקות ו/או תתקיים בבטחה וללא טעויות ו/או תהיה חסינה מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החנות ו/או שלא ייגרמו לך נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לחנות.
הנהלת החנות לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר החנות המקוונת, והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link). הנהלת החנות אינה מתחייבת כי קישורית כלשהי, תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל כלשהו.
מבלי לגרוע מהגבלת האחריות של החנות כפי שזו מצוינת בכל מקום אחר בתקנון זה, הנהלת החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים כלפיך ולא יישאו בכל נזק הנובע מעיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר, וכן לכל נזק עקיף, נזק תוצאתי או מיוחד שיגרם לך כמשתמש או שייגרם לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש באתר או רכישה באמצעות החנות - תהא עילת התביעה אשר תהא. בכל מקרה שבו הנהלת החנות תהא אחראית כלפיך בגין עילה כלשהי, כי אז אחריות זו תוגבל לסכום ששולם על ידך בפועל בגין המוצרים שרכשת.
כמו כן, הנהלת החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו בחנות, ואחריות זו תחול עליך בלבד ותשולם על ידך.

 

12. דין ושיפוט
הדין החל על הזמנתך והסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד.
סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב, במדינת ישראל.

13. שונות
תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של הנהלת החנות ו/או מי מטעמה.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או לפרסם את התכנים המופיעים באתר ו/או להשתמש בהם בכל דרך אחרת, אלא אם כן הנהלת החנות נתנה את הסכמתה לכך מראש ובכתב.
מובהר כי אין בהצגת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה, לגבי אופיים או טיבם, על ידי הנהלת החנות.
רישומי המחשב של הנהלת החנות, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
כתובת החברה שהיא הבעלים של החנות לצורכי תקנון זה וכל צורך אחר, הינה צרעה שופ – ריהוט משרדי בע"מ, רחוב המסגר 18, תל אביב. טלפון: 03-5375825 פקס: 03-5375828.
תקנון זה עודכן לאחרונה בתאריך 01.01.2019 וניתן לשינוי בכל עת ע"י הנהלת החנות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.


הנהלת החנות מאחלת לך קנייה מהנה!

 

לאתר צרעה >

© כל הזכויות שמורות - צרעה שופ

טלפון: 03-5375825 פקס: 03-5375828

כתובת: רחוב המסגר 18 (פינת ריב"ל 32) ת"א, מיקוד 6777669